1227896

Liczba gości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakat rekrutacja a4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

20.09.2018 r. (czwartek)  -  Zebranie z rodzicami szkoły podstawowej i gimnazjum:

 •   organizacja roku szkolnego,
 •   zapoznanie ze Statutem, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i innymi dokumentami,
 •   opiniowanie programów wychowawczych: klas, szkoły, wewnątrzszkolnych zasad oceniania
 •   wybór trójek klasowych,
 •   wybór Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kamionce.

27.09.2018 r. (czwartek)  -  Zebranie Rady Rodziców- uchwalenie program wychowawczo-
                                          profilaktycznego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 
22.11.2017 r. (czwartek)  -   Śródokresowe zebranie (osiągnięcia uczniów, pedagogizacja rodziców)
                                           SP i G


02.01.2019 r.
(środa)      -   Konsultacje (poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami
                                           niedostatecznymi w I semestrze – przedmiotowych i zachowania).

5.02.2019 r. (wtorek)      -     Zebranie semestralne – osiągnięcia uczniów SP 0 – VIII w I sem.
                                             i podsumowanie pracy wychowawczej.
                                             Zebranie semestralne – osiągnięcia uczniów kl. III G za I semestr
                                             i podsumowanie pracy wychowawczej wychowawcy klasy.

                                             Zebranie trójek klasowych z Radą Rodziców w sprawie organizacji
                                             zabawy choinkowej.

                                             Informacja o egzaminie gimnazjalnym klas III G i ósmoklasisty
                                             klas VIII SP.

25.04.2019 r.(czwartek)   -     Osiągnięcia   uczniów w II semestrze, zebranie z wychowawcami
                                             klas I – VIII SP – III G.
                                             Zebranie oddziałów przedszkolnych, dojrzałość szkolna.

27.05.2019 r. (poniedziałek)   -  Konsultacje - poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych)
                                                o zagrożeniu rocznymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
                                                oraz zachowania.
                                                Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o propozycjach
                                                wszystkich ocen rocznych w tym roku szkolnym.

INNE WAŻNE TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ SEMESTRALNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ

9.01.2019 r. (środa)         -     Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach
                                              semestralnych ze wszystkich przedmiotów.

16.01.2019 r. (wtorek)     -     Wystawienie ocen semestralnych i poinformowanie uczniów i rodziców

3.06.2019 r.   (poniedziałek) - Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach
                                              końcoworocznych z wszystkich przedmiotów.

10.06.2019 r.  (poniedziałek)  - Wystawienie ocen rocznych - poinformowanie uczniów i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYDAWANIA PODRĘCZNIKÓW NA R. SZK. 2018/2019

 Książki wydawane będą w bibliotece szkolnej od godz. 8.30 do 13.30
w następujących dniach:

środa – czwartek 5-6.09.-edukacja wczesnoszkolna

piątek – 7.09.- kl. IV a,b,c i VI a i b

poniedziałek – 10.09 – kl. V a,b,c,d                             

wtorek – 11.09. - kl. VII a,b,c

środa –12.09. - kl. VIII a,b  oraz kl. III a,b,c gimnazjum

Zestaw podręczników i ćwiczeń odbiera rodzic (prawny opiekun) .
Płyty CD załączone do podręczników do nauki j. obcych stanowią całość z podręcznikiem
i muszą być zwrócone.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godło.png

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to, by każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie i propozycje ciekawych akcji.

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat. 

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.
Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która –
w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystaćz kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również na stronie internetowej www.men.gov.pl

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejlub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.
We wszystkich kuratoriach
od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotnywpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wraz z całą społecznością szkolną

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019,

które odbędzie się w dniu 3.09.2018 r. (poniedziałek)
godz. 8:45 - uroczystość w budynku Zespołu Szkół
(w sali gimnastycznej)

po uroczystości – spotkanie uczniów z wychowawcami klas

PRZYWÓZ UCZNIÓW

7:30 Kierzkówka (od końca trasy + szkoła) 
8:00 Kierzkówka (przystanek autobusowy)
8:20 Ciemno
7:30 Zofian + Starościn +Wólka + Biadaczka
8:10 N. Skrobów + Siedliska
7:40 Dąbrówka + Bratnik + Kozłówka (REK)
8:10 Kozłówka (pod Nowodworem + sklep)
7:30 Stanisławów + Rudka + Samoklęski od str. Rudki + Dębczyna + Samoklęski (przystanek w centrum miejscowości) + Amelin + Syry,

Odwóz do domu: od około godz. 10:00/10:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce informuje, że w dniu 29.08.2018 r. o godzinie 12.00  zostaną podane do wiadomości rodziców listy uczniów klas czwartych (tablica w holu głównym) . Podział klas na trzy odddziały wynika z zatwierdzonego przez Organ Prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE

INFORMUJE, ŻE W DNIU 25.07.2018 R.(ŚRODA)
W GODZ. OD 1000 DO 1500 W BIURZE OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W KAMIONCE (URZĄD GMINY II PIĘTRO p.12) BĘDĄ WYPŁACANE STYPENDIA
ZA WYNIKI
W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ KAMIONCE
W SPRAWIE
NABORU DO KLASY SPORTOWEJ

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce informuje, że na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej z dnia 6 lipca 2018 r. w roku szkolnym 2018/2019 nie został utworzony oddział sportowy w klasie czwartej szkoły podstawowej z powodu złożonych rezygnacji oraz braku potwierdzenia woli i zgody rodziców na uczęszczanie ich dzieci do klasy sportowej.

Informuję jednocześnie, że organ prowadzący zatwierdził na rok szkolny 2018/2019 tylko 3 klasy czwarte w szkole podstawowej.  W związku z tym w miesiącu sierpniu zostanie powołana Komisja szkolna do spraw utworzenia 3 klas czwartych. Lista uczniów 3 klas czwartych zostanie upubliczniona w ostatnim tygodniu miesiąca sierpnia – po zakończeniu prac Komisji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE:

1) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE PODRĘCZNIKI DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH BĘDĄ ZAMÓWIONE DLA WSZYSTKICH DZIECI
DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW WE WRZEŚNIU.

RODZICE KUPUJĄ SAMI  PODRĘCZNIK DO RELIGII ( „Jezus Moim Przyjacielem” Red. Ks. Marian Zając wydawnictwo: Gaudium)

I JĘZYKA ANGIELSKIEGO („BUGS TEAM STARTER” autorzy: Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejweska – wydawnictwo: Macmillan).

2) W DNIU 27.06.2018 R. W BUDYNKU SZKOŁY ZOSTAŁY UPUBLICZNIONE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do oddziału sportowego do klasy 4 szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego - klasa IV szkoły podstawowej:

Czynności

Terminy rekrutacji uzupełniającej

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego

5.07.2018 r.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego.

6.07.2018 r.

Udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej

6.07.2018 r.

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

13.07.2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego oraz listy rezerwowej.

16.07.2018 r.

Złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego.

18.07.2018 r.

Złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy IV (dotyczy nowoprzyjętych uczniów).

18.07.2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziału sportowego i listy rezerwowej.

19.07.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA NA KOMENDĘ POLICJI
W LUBARTOWIE W RAMACH PROGRAMU "MEDIACJE RÓWIEŚNICZE SPOSOBEM NA PRZEZWYCIĘŻANIE AGRESJI I PRZEMOCY"
IMG_2342.JPG

            20.06.2018 r. odbyła się wycieczka na Powiatową Komendę Policji w Lubartowie w ramach szkolnego programu z mediacji.

Czytaj więcej: WYCIECZKA NA KOMENDĘ POLICJI W LUBARTOWIE W RAMACH PROGRAMU "MEDIACJE RÓWIEŚNICZE SPOSOBEM NA...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce serdecznie zaprasza na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się w dniu 22.06.2018 roku (piątek) o godzinie 8.45 w budynku szkoły.

Dowóz uczniów na zakończenie roku szkolnego
do Zespołu Szkół w Kamionce
22.06.2018 r. (piątek)

7:30 Zofian – Starościn - Wólka - Biadaczka – Samoklęski

7:30 Ciemno

7:30 Stanisławów – Rudka Goł. – Samoklęski Kolonia Pierwsza ( Dębczyna) –Amelin – Syry – Samoklęski (szkoła)

7:40 Dąbrówka – Bratnik – Kozłówka (Rek)

7:55 Kierzkówka ( od końca trasy i szkoła) ok. 8:15 Kierzkówka (przystanek przy trasie głównej)

8:10 Kozłówka (od str. Nowodworu)

8:10 Nowy Skrobów - Siedliska (kółko i sklep)

8:15 Siedliska (krzyżówka koło p. Niećków)

Odwóz uczniów rozpoczynamy około godz. 10:30 - 10:45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotorelacja z uroczystości sadzenia „Dębu Niepodległości” i Festynu rodzinnego zorganizowanego w Zespole Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania nieodległości przez Polskę.

Tekst odczytany w czasie uroczystości sadzenia „Dębu Niepodległości”:

         Obecny rok 2018 jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 100 - rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna odrodziła się na nowo. Jubileusz ten wyzwala wiele wspaniałych inicjatyw w całym naszym kraju. Jedną z nich jest upamiętnienie wolnej Polski przez sadzenie Dębów Niepodległości.

        Sadzenie Dębów Niepodległości nawiązuje do spontanicznej akcji sadzenia drzew w pierwszym okresie po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. W latach 1918-1928 społeczeństwo wraz
z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci.

        Społeczność naszej szkoły włącza się do tej szczytnej akcji. Nasz dąb wolności sadzimy na ziemi, której historia wiernie wpisuje się w tradycje walk niepodległościowych. To przez nasze ziemie przechodził oddział powstańców listopadowych po zwycięskiej bitwie pod Firlejem. To właściciele majątku Starościn Kajetan Cieszkowski -,,Ćwiek” i jego żona Emilia zorganizowali w 1863 r. oddział, który walczył w największym i najdłuższym zrywie niepodległościowym powstaniu styczniowym przeciw rosyjskiemu zaborcy. I wreszcie rok 1915 - okres I wojny światowej. To tu, u nas na Ziemi Kamionkowskiej toczyła się historia Legionów Piłsudskiego. W Ożarowie pod Samoklęskami, 5 sierpnia 1915 r. Józef Piłsudski wydał słynny rozkaz do Legionistów, a w dniach od 4 do 7 sierpnia, między Samoklęskami a Kamionką, żołnierze 4 Pułku Piechoty i 1 Brygady Legionów rozgrywali zwycięską bitwę z Rosjanami. To przecież tu w Kamionce, na plebanii Piłsudski miał swoją kwaterę.

       Musimy pamiętać, że bohatersko wywalczonej wolności nie dano nam na zawsze. My oraz następne pokolenia musimy dbać o tę wolność, pielęgnować ją i cenić. Symbolicznie możemy robić to już dziś otaczając należytą opieką nasz Dąb Wolności.

 • IMG_2132
 • IMG_2133
 • IMG_2138M
 • IMG_2140
 • IMG_2141
 • IMG_2143
 • _MG_5435

Pełna Fotorelacja z Festynu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram  zwrotu  podręczników szkolnych
na koniec roku szkolnego 2017/2018 do biblioteki szkolnej

 18.06.2018 r. – poniedziałek – godzina 8:00 – 14:30

- klasy II i III gimnazjum

19.06.2018 r. – wtorek – godzina 8:00 – 14:30

- klasy IV – VII szkoły podstawowej

20.06.2018 r. – środa - godzina 8:00 – 14:30

- klasy I – III szkoły podstawowej