Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do klasy I branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: kucharz, nauka trwa 3-lata.

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie „kucharz”:

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja
do 15 czerwca 2018 r.

od 9 lipca do 27 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu.

od 22czerwca 2018r.
do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o. art. 20t ust. 7 u s. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.

do 3 lipca 2018 r.

do 16 sierpnia 2018 r.
do godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 4 lipca 2018 r. godz. 10.00

do 17 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

od 14 maja (dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły) do 5 lipca 2018 r. – decyduje dyrektor szkoły

do 21 sierpnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 6 lipca 2018 r.
godz. 14.00

do 29 sierpnia 2018 r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 9 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r. godz. 15.00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u. p. o 3.

od 9 lipca 2018 r.
do 6 sierpnia 2018 r.

od 28 sierpnia 2017 r.
do 26 września 2018 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

10 lipca 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.

 

1 termin obowiązuje gdy nie zachodzi potrzeba żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach złożonych w procesie rekrutacji przez pełnoletniego kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych.

2 termin obowiązuje gdy zachodzi potrzeba żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach złożonych w procesie rekrutacji przez pełnoletniego kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych.

3 postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe.

II. Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. ( skierowanie na badanie pobiera się w sekretariacie szkoły)

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego.

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III. Zasady przeliczania na punkty ocen oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

Do klasy I branżowej szkoły I stopnia (kucharz)

Podstawą przyjęcia jest liczba punktów możliwych do uzyskania z wybranych zajęć edukacyjnych oraz innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a także liczba punktów zdobytych na egzaminie gimnazjalnym.

 1. Wyniki egzaminu- ; wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  - języka polskiego,
  - z matematyki,
  - z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
  - z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia lub geografia,
  będą mnożone przez 0,2 pkt.  

- z języka obcego (poziom podstawowy) będzie mnożony przez 0,2 pkt.

 1. Oceny uzyskane z przedmiotów nauczania ;

   przeliczone wg zasady:

                                                                            celujący             -          18 pkt.

                                                                            bardzo dobry      -          17pkt.

                                                                            dobry                -         14 pkt.

                             dostateczny       -           8 pkt.

                                                                            dopuszczający     -           2 pkt.

3. Przedmioty, z których oceny zostaną przeliczone na punkty to:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski lub niemiecki,
 • zajęcia techniczne (szkoła branżowa I stopnia),

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem     -     7 pkt.

5. Potwierdzone osiągnięcia za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie i art. 22 ust. 2 pkt 8, art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4
i art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32 a ust.4ustawy o systemie oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

7.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw. ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów;

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów;

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów;

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów;

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów;

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów;

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

e)dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym - przyznaje się po 20 punktów;

 b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów;

 c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów;

 d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

 e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym - przyznaje się po 20 punktów;

 b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów;

 c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów;

 d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

 e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw. ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty, w sposób określony w pkt. 7, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 20 punktów;
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów;
 3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów;
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

  IV. Wymagane dokumenty:

  W procesie rekrutacji uczeń/ rodzice ucznia składają wnioseko przyjęciedo klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia w Kamionce w roku szkolnym 2017/2018 ( wzór do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły – poniżej)

  Załączniki w procesie rekrutacji :

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
  4. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
  5. Karta zdrowia
  6. 2 zdjęcia (opisane na odwrocie)


  Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji zostały zapisane w regulaminach rekrutacji  do branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2017/2018 .

Załączniki:
Pobierz plik (PROMOCJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZS W KAMIONCE 2018r..pdf)3.[PROMOCJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZS W KAMIONCE 2018r][ ][ ]
Pobierz plik (Regulamin_rekrutacja_szkoła_branżowa_kucharz_02_18.docx)2.[REGULAMIN BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA][ ][ ]
Pobierz plik (WNIOSEK O PRZYJĘCIE do I branżowej.docx)1.[WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ][ ][ ]