Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zskamionka.pl

Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół
w Kamionce
.

  • Data publikacji strony internetowej: 2003-11-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Część publikowanych materiałów nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szymanek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8526550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszającej, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Lublinie Adres: ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 81 538 52 00 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lubartowskiej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia przez szatnię, wejście od strony sali gimnastycznej (od parkingu) - prowadzą do nich schody. Istnieje również wejście od strony sali gimnastycznej (od boiska wielofunkcyjnego), które dostępne jest dla osób niepełnosprawnych.

2. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro i II piętro) znajduje się korytarz łączący klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi w portierni.

4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. W szkole nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

8. W szkole nie ma toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych. 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.