------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C E R E M O N I A Ł   S Z K O L N Y

1. Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest opisem sposobu przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego organizowanych z okazji świąt państwowych i ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

Należą do nich:

 • Inauguracja roku szkolnego
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Pożegnanie absolwentów
 • Dzień Patrona i Sportu Szkolnego
 • Zakończenie roku szkolnego

Na uroczystościach tych uczniów obowiązuje odświętny strój.

2.  W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe:

 • flaga państwowa
 • godło państwowe
 • hymn państwowy

3.  W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne:

 • sztandar szkoły

Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, a także Małej Ojczyzny, jaką tworzy szkoła i jej najbliższe środowisko.
Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

4.  Organizacja pocztu sztandarowego w szkole:

 • Opieka nad sztandarem:

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany jest skład „rezerwowy”.
Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu - nauczyciele wychowania fizycznego p.  S.Szwargoliński i p. J. Kołodyński.

 • Insygnia pocztu sztandarowego:

- szarfy przewieszone przez prawe ramie
- białe rękawiczki.


Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły.

5.  Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje do tradycji szkoły, wdrażając uczniów do poszanowania wartości Patrona szkoły. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, uczy szacunku wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych, a także określa właściwe postawy świadomego i odpowiedzialnego zachowania uczniów w czasie uroczystości szkolnych.