REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:   

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego

od 03.03.2020 r.
do 25.03.2020 r.

od 15.05.2020 r.

do 25.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

do 02.04.2020 r.

do 29.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.04.2020 r.

01.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 09.04.2020 r.
do 15.04.2020 r.        

od 05.06.2020 r.
do 18.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2020 r.

23.06.2020 r.

 

II. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

Kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w tym samotnie wychowujących dziecko w zatrudnieniu lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

15

Zaświadczenie
o zatrudnieniu/zaświadczenie
o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki (przedszkole, oddział przedszkolny).

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki

Pliki do pobrania:

1. REGULAMIN

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

3. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO