REKRUTACJA DO TECHNIKUM

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie „kucharz” i technikum w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych” (szkoły ponadpodstawowe).

 

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia  wraz z dokumentami

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia  szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – prawo oświatowe.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca  2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy – Prawo oświatowe.

od 11 maja 2020 r.  do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r. do

18 sierpnia 2020 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca 2020 r. do

20 lipca 2020 r.
godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

 godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r. do  godz. 14.00

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u. p. o  3.

do 28 lipca 2020 r.

do  31 sierpnia 2020 r.
.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2019 r.

24  sierpnia 2020 r.

 

Pliki do pobrania

1. REGULAMIN

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

3. WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE